Изборник Затворити

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16), Одлуке о Буџету града Ваљева за 2022. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр. 30/2021), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/2022), и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/2022) „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево дана 28.04.2022. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево у 2022. години.

 

Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су:

 

 1. КРЕДИТНА ПОДРШКА

 

 1. СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

 

1.1. Основне информације

 

Ова средства ће бити коришћена за суфинасирање камата кредита која доспевају на наплату у текућој години, по основу кредита одобрених регистрованим пољопривредним газдинствима од стране пословне банке. Изабрана банка пласира своја средства пољопривредним произвођачима, а град  Ваљево суфинансира камату за пољопривредни кредит пољопривредним произвођачима у износу од 100%. Пренос средстава за суфинансирање камате ће бити вршен на пословни рачун банке која је изабрана путем јавног конкурса у складу са планом отплате кредита. Износ појединачног кредита је од 200.000,00 динара до 1.000.000,00 динара. Одобрење и расподелу кредита врши пословна банка према кредитној способности клијента, коју она утврђује.

Укупна планирана средства за ову намену у 2022. години износе 3.000.000,00 динара.

 

 • Услови за остваривање права и подношење пријава

 

Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у 2022. години, која пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

Уз захтев за одобрење кредита, корисник је обавезан да достави следећу документацију:

 • Фотокопију личне карте носиоца газдинства
 • Потврду да је измирио све своје доспеле пореске обавезе према граду Ваљеву
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину
 • Доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу) или извод из биљне производње из трезора.

 

Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долине“ доо Ваљево, Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 01.12.2022. године или до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

 

 

 1. I ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
 2. Развој техничко-технолишких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју

– Израда метаболичких профила код крава

 

            Укупна планирана средства за ову намену у овој години износе 1.500.000,00 динара  расподелиће се као подршка одрживој сточарској производњи кроз помоћ пољопривредним произвођачима у циљу повећања производних резултата и смањења трошкова производње.

Средства за ову намену користе се за вађење и анализу крви са препорукама поправке исхране за уматичена и неуматичена грла крава. Град Ваљево код  изабране ветеринарске станице ће у целокупном  износу  финансирати услугу.

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 305 Развој техничко-технолишких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, корисник физичко лице мора да достави поред уредно попуњеног Захтевa за коришћење подстицајних средстава и:

 • Фотокопију личне карте носиоца газдинства
 • Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину
 • Потврда ветеринарске станице или ветринарске амбуланте о броју грла или основне матичне службе о броју уматичених грла са ХБ бројевима уматичених грла (за уматичена грла).

 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији „Агроразвоја-ваљевске долине“ доо Ваљево www.agrorazvoj.rs, интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs, и ЛИСТУ „Напред“ Ваљево.

Образац пријаве се може преузети у пословним просторијама „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево у улици др. Пантића 114., на интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs и „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево Ваљево www.agrorazvoj.rs.

Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама

„Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево, др. Пантића 114 (први спрат), телефоном на бројеве 014/221-088 или мејлом на jpagrorazvoj@gmail.com.

 

Предаја документације по овом конкурсу ће трајати од четвртка 28.04.2022. године од 8 часова.

документа на линку:

Захтев кредити 2022 Захтев метаболички 2022

 

 

 

«АГРОРАЗВОЈ – ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ»

ДОО ВАЉЕВО

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

 

Драгутин Кузмановић