Изборник Затворити

О ПРЕДУЗЕЋУ

Предузеће „Агроразвој ваљевске-долине“ Ваљево је основано од стране Скупштине града Ваљева у априлу 2015. године. („Службени гласник града Ваљева“ број 19/08).

Предузеће је основано ради имплементације стратешких циљева града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизања конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава, што ће допринети унапређењу пољопривреде и побољшању социјално економског статуса становништва руралних подручја, подизања њиховог самопоуздања и сеоска и рурална подручја учинити погодним местом за живљење на коме становништво живи од плодова свога рада.

Примарна делатност предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Поред претежне делатности предузеће обавља и  делатности уређења послова и доприноса успешнијем пословању у области економије, посредовања у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода.

„Агроразвој – ваљевске долине“ реализује „Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. – 2024. и  Стратегијом руралног развоја града Ваљева 2012.–2022. године.

„Агроразвој – ваљевске долине“ врши директну стимулацију и субвенционисање пољопривредне производње, подстицање удруживања поњопривредних произвођача кроз кластере, задруге, удружења и њихово повезивање са потенцијалним купцима, извозницима. Поред наведеног, предузеће пружа и саветодавну и стручну помоћ пољопривредним произвођачима.

„Агроразвој – ваљевске долине“ самостално и у сарадњи са партнерима припрема пројекте и конкурише за расположива средства домаћих и страних донатора.

МИСИЈА

„Агроразвој – ваљевске долине“ је основано ради имплементације стратешких циљева Града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизањe конкурентности ваљевских пољопривредних газинстава, што ће допринети унапређењу пољопривреде и побољшању социјално-економског статуса становништва руралних подручја, подизању њиховог самопоуздања, а сеоска и рурална подручја учинити погодним местом за живљење на коме становништво живи од плодова свога рада.

ВИЗИЈА

Да будемо кровно предузеће у области пољопривреде на територији града Ваљева које пружа подршку развоју пољопривредне производње и руралне економије, које пружа помоћ приликом организовања и удруживања пољопривредника и које координира активности између примарних произвођача и откупљивача, прерађивача и купаца у земљи и иностранству.

ЦИЉЕВИ

Подизање конкурентности пољопривредне производње и стварање тржишно одрживог произвођачaобезбеђивање услова за уравнотежен развој пољопривреде и руралне економијебоље коришћење расположивих ресурсајачање вертикалне интеграције у пољопривредној производњиподизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинставаосавремењавање пољопривредне производње и подизање знања пољопривредних произвођачаoдговорно управљање „Сточним фондом“ града Ваљеваизградња мреже стручних сарадника и сарадња са кључним институцијама у граду, земљи и иностранствупобољшање сировинске базе и привлачење инвестиција у прерађивачке капацитеизрада јединствене базе података пољопривредних газинстава.подстицање удруживања пољопривредних произвођача и координација између свих учесника у ланцу пољопривредне производње