Изборник Затворити

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ – ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16), Одлуке о Буџету града Ваљева за 2022. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр. 30/2021), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/2022), и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/2022) „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево дана 28.04.2022. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ – ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево у 2022. години”.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања на територији града Ваљева за 2022. годину. Подстицајна средства су намењена за бушење дубинских бунара.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава за бушење дубинских бунара може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије града Ваљева.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 • да има пребивалиште на територији града Ваљева;

 • да се парцеле на којима ће се вршити ископ/бушење бунара на регистрованом пољопривредном газдинству налазе на територији града Ваљева;

 • да на дан подношења захтева за остваривање подстицаја, нема евидентираних, доспелих и неизмирених дуговања према Градској управи града Ваљева, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

 • да су измирене доспеле пореске обавезе, прописане од стране надлежног органа Градске управе града Ваљева;

 • у току трајања конкурса, једно регистровано пољопривредно газдинство може поднети један захтев за један бунар.

ИНТЕНЗИТЕТ ПОМОЋИ

Интензитет помоћи износи 60-100% укупних прихватљивих трошкова а максимално 400.000,00 динара.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. образац пријаве за доделу подстицаја за ископ/бушење бунара за наводњавање на територији града Ваљева;

 2. фотокопија или очитана лична карта подносиоца пријаве.

 3. фотокопија картице текућег рачуна подносиоца пријаве;

 4. оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава

а) потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2022. годину

б) подаци о пољопривредном газдинству (за малолетна лица извод из матичне књиге рођених)

в)структура биљне производње

г) подаци о животињама

 1. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама, издато од стране надлежног органа Градске управе града Ваљева за текућу годину

 2. лист непокретности или Уговор о закупу за парцелу на којој ће се вршити ископ/бушење бунара у функцији наводњавања;

КРИТЕРИЈУМИ ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања ће се додељивати на основу ранг листе коју ће формирати Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, за сва регистрована пољопривредна газдинства која испуне конкурсом предвиђене услове а до утрошка за ову меру Буџетом предвиђених средстава.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју на основу приложене документације као и Комисија за надзор радова. Комисија за надзор радова прави записник о спроведеним радовима од стране најповољнијег понуђача који ће бити изабран Јавном набавком. За пријаве на конкурс које испуњавају тражене услове и имају позитиван записник Комисије за надзор радова, директор „Агроразвоја – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево доноси Решење о додели подстицајних средстава.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Исплата средстава се врши након доношења Решења о додели подстицајних средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања.

Предаја документације по овом конкурсу ће трајати од четвртка 28.04.2022. године од 8 до 14 часова до 20.05.2022. године или до утрошка планираних средстава.

Садржај конкурса може се погледати на огласној табли „Агроразвоја-ваљевске долине„ доо Ваљево, интернет страници „Агроразвоја-ваљевске долине“ д.о.о Ваљево, www.agrorazvoj.rs, интернет страници града Ваљева, www.valjevo.org.rs .

Образац пријаве се може преузети у пословним просторијама „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево, Улица др. Пантића 114, 14000 Ваљево, радним данима од 08 до 14 часова, на интернет страници „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о., Ваљево, www.agrorazvoj.rs и интернет страници града Ваљева, www.valjevo.org.rs

Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама „Агроразвој – ваљевске долине“ доо Ваљево, др. Пантића 114 (први спрат) радним данима од 08 до 14 часова, телефоном на бројеве 014/221-088, или мејлом на jpagrorazvoj@gmail.com

Докиментација на линку

образац бунари

ГРАД ВАЉЕВО

«АГРОРАЗВОЈ – ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ» ДОО ВАЉЕВО