Изборник Затворити

К О Н К У Р С   ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

К О Н К У Р С   ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

 

        Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево у 2023. години.

Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су:

I ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Подршка младима у руралним подручјима

Укупна планирана средства за ову намену у овој години 15.000.000,00 динара ће се расподелити као подстицаји за диверзификацију доходка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима. Град Ваљево ће давати подстицаје за почетну помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој младих пољопривредних газдинстава у интезитету од 70% у максималном износу од 300.000,00 динара.

Шифра инвестиције ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧИЈИМА
Мера подршке/ инвестиција Подстицаји -Интезитет помоћи
Максималан износ од вредности инвестиције у % Максимално у апсолутном износу у динарима
 

303.1.

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава 100 300.000,00
Шифра инвестиције ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧИЈИМА
Мера подршке/ инвестиција Прихватљиви трошкови
303.1. Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава ·        Сви трошкови који се односе на меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и изградња објеката за сточарску и воћарску производњу

Да би остварио право на подстицајна средства у висини од 70% за инвестиције као што је приказано у табели изнад, корисник физичко лице мора испуњавати следеће услове:

да су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са територије града Ваљево, која пољопривредну производњу обављају на територији града Ваљево;
да на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота, а највише 40 година живота;
подносилац пријаве на конкурс може поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, у оквиру ове мере.
за инвестицију, за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
да је измирио доспеле пореске обавезе према граду Ваљеву;
нема својство повезаног лица са добављачем односно власником;
у случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу закљученог Уговора на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја, изузев када је власник земљишта или објекта лице које је уписано као члан пољопривредног газдинства корисника;
наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година, почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја.

специфичне критеријуме:

 

Да има највише 40 година живота.

Сектор Млеко

 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 – 29 млечних крава;
У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава;
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
корисник доставља педигре (фотокопију) или матични лист за свако грло које је предмет мере.

Сектор меса

 

У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 29 јунади и/или мање од 199 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 29 приплодних крмача и/или мање од 199 товљеника свиња у турнусу и/или од 4.999 бројлера у турнусу.
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних крмача.
Kорисник доставља педигре (фотокопију) или матични лист за свако грло које је предмет мере.

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да:

 

Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.
У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе
Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору

Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

 

Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.
За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

Сектор пчеларства

 

У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница.

Критеријуми селекције:

Редни број Тип критеријума за избор Да/не Бодови
1. Носилац РПГ није запослен код трећег лица, није предузетник и није оснивач привредног друштва да 30
2. Носилац РПГ који није добио средства по овој мери претходне 2 године да 30
3. РПГ обрађује до 2 хектара земље (власништво и закуп) да 5
4. РПГ обрађује од 2,1 до 5 хектара земље (власништво и закуп) да 10
5. РПГ обрађује од 5,1 до 10 хектара земље (власништво и закуп) да 20
6. РПГ обрађује више од 10 хектара земље (власништво и закуп) да 30
7. РПГ има до 3 члана да 10
8. РПГ има од 4 до 5 чланова да 20
9. РПГ има више од 5  чланова да 30
10. Говеда 1-5 грла да 5
11. Говеда 6-10 грла да 7
12. Говеда 11+ грла да 10
13. Овце и козе 1-15 грла да 5
14. Овце и козе 16-30 грла да 7
15. Овце и козе 31 + грла да 10
16. Пчелиња друштва 1-15 ком да 5
17. Пчелиња друштва 16-30 ком да 7
18. Пчелиња друштва 31 + ком да 10
19. Јабучасто воће од 0,1-0,50 ха да 5
20. Јабучасто воће од 0,51-1,50 ха да 7
21. Јабучасто воће од 1,51 + ха да 10
22. Јагодасто воће 0,1-30 ари да 5
23. Јагодасто воће 31-1 ха да 7
24. Јагодасто воће 1+ ха да 10
25. Коштичаво воће 0,1-0,50 ха да 5
26. Коштичаво воће 0,51-1,50 ха да 7
27. Коштичаво воће 1,51+ ха да 10
28. Језграсто воће 0,1-0,50 ха да 5
29. Језграсто воће 0,51-1,50 ха да 7
30. Језграсто воће 1,50 + ха да 10

 

Комисија ће извршити бодовање на основу горе наведених критеријума и направити ранг листу. Средства ће се додељивати по редоследу из ранг листе а до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 303.1. Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава до 70% прихватљивих трошкова инвестиције корисник поред уредно попуњеног пријавног формулара доставља и следећу документацију:

потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
фотокопија личне карте
извод биљне и животињске  производње из трезора (уговор о закупу уколико корисник није власник земљишта на коме се инвестиција врши);
фотокопију наменског рачуна у банци;
потврду да је измирио све своје доспеле пореске обавезе према граду Ваљеву (Потврда мора бити издата у текућој години) ;
Предрачуне са спецификацијом опреме (коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме)
изјава да не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
изјава добављача и наручиоца опреме да не представљају повезана лица;
изјава корисника да предмет подстицаја неће бити отуђен у периоду од 5 година од тренутка добијања подстицаја;
изјава да носилац РПГ није запослен код трећег лица, није предузетник и није оснивач привредног друштва.

Подношење захтева на прописаном обрасцу се може вршити поштом или предајом у пословним просторијама „Агроразвоја – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево, Пантићева 114, од дана објављивања конкурса до 01.07.2023. године.

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА

 

„Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево ће са носиоцима газдинстава који буде остварила право на подстицајна средства по овом конкурсу закључити уговор, којим ће се детаљније дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији „Агроразвоја-ваљевске долине“ доо Ваљево www.agrorazvoj.rs, интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs, и ЛИСТУ „Напред“ Ваљево.

Образац пријаве се може преузети у пословним просторијама „Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево у улици др. Пантића 114., на интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.org.rs и „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево Ваљево www.agrorazvoj.rs.

Све додатне информације могу се добити лично у пословним просторијама

„Агроразвој – ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево, др. Пантића 114 (први спрат), телефоном на бројеве 014/221-088 или мејлом на jpagrorazvoj@gmail.com.

Предаја документације по овом конкурсу ће почети од четвртка 01.06.2023. године од 8 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛИНКОВИМА

МЛАДИ 2023

ИЗЈАВА МЛАДИ-Незапослени

ИЗЈАВА МЛАДИ

konkurs-sajt-2023 млади